Birthday / Funny Happy Birthday meme

Birthday meme with a sad dog


Birthday meme with a sad little dog


But... I dreamed of a bone for my birthday!